Środa, 5 sierpnia 2015 r.    217 dzień roku    Imieniny : Marii Oswalda Stanisławy

Informacje ogólne

Ogólna charakterystyka Gminy Świątki

   W gminie jest 13 sołectw: Brzydowo, Garzewo, Gołogóra, Jankowo, Kalisty, Klony, Konradowo, Kwiecewo, Różynka, Skolity, Świątki, Włodowo i Worławki. Spośród 21 należących do gminy miejscowości, największe to Świątki - 886 mieszkańców, Kwiecewo - 490 mieszkańców i Brzydowo - 459 mieszkańców.
Gmina liczy 4.251 mieszkańców. W gminie jest 313 bezrobotnych w tym 149 kobiet i 164 mężczyzn. Z prawem do zasiłku 94 osoby. Stopa bezrobocia wynosi ok. 30 % (dane na dzień 31 marca 2010 r.). Na tak wysoki stan bezrobocia wpłynęło zlikwidowanie 8 zakładów rolnych stanowiących główne źródło zatrudnienia mieszkańców gminy.
   Obszar gminy wynosi 16.368 ha, w tym: grunty orne 9.131 ha, sady 17 ha, łąki trwałe 1.369 ha, pastwiska trwałe 1.994 ha, lasy i grunty leśne 1.730 ha, grunty zadrzewione i zakrzaczone 247 ha, wody stojące 121 ha, wody płynące 125 ha. 

Rozwój gospodarczy

   Gmina jest typowo rolnicza. Dominujące w gminie typy gleb należą do kompleksów pszennych, są to głównie gleby klasy III. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.700 ha t.j. 78 % ogólnej powierzchni gminy.
Na terenie gminy jest 498 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 7.698 ha (5.955 stanowi własność, 1.643 jest dierżawione z AWRSP) oraz 2 firmy działające na zasadzie spółek, dzierżawjące z AWRSP łącznie 1.821 ha. 

Struktura wielkości gospodarstw rolnych 
 
 Wielkość  Liczba gospodarstw
 do 5 ha             213
 5-10 ha  69
 10-15 ha  73
 15-30 ha  99
 30-50 ha  20
 50-100 ha  14
 100-700  9
 powyżej 700  1

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość gospodarstw dużych (powyżej 50 ha). 1 1990 roku nie było ich wcale, w 1995 takich gospodarstw było 12, obecnie jest 24.

Na terenie gminy działają 3 zakłady produkcyjne: "EKA" - produkcja wyrobów cukierniczych, "HASPOL" - produkcja odzieży ochronnej, Zakład Stolarski - wyroby stolarskie oraz 29 zakładów usługowo-handlowych.

Możliwości inwestycyjne 

Gmina Świątki dysponuje:
1. Terenem położonym w Świątkach, o powierzchni 2 ha, przeznaczonym pod zabudowę 
    przemysłową. Działka posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
    deszczową.
2. Sześcioma działkami przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne, położonymi w
    Świątkach. Powierzchnia tych działek wynosi od 0,4 do 0,7 ha. Działki posiadają      uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczową.
   


Ciekawostki historyczne

   Dzieje tych ziem związane są z wielkimi postaciami historii. Do dziś w tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie zachował się przekaz o pobycie Napoleona  w 1807 roku na Warmii.
*Źródła historyczne podają, że 5 lutego 1807 roku Napoleon zatrzymał się w Skolitach 
  w budynku ówczesnej plebanii (obecnie siedziba sołectwa), gdzie proboszcz podjął go
  wystawną kolacją - daniem głównym był zapewne kapłon. 
*Na początku lutego 1807 roku doszło do zaciętej bitwy kawaleryjskiej pod
  Konradowem.
*Na terenie gminy znajduje się wiele ukrytych w lasach małych cmentarzy i
  pojedynczych grobów, np. między Kalistami (Deppen) a Miłakowem pochowany jest
  francuski generał Guyot (grobu na razie nie udało się odnaleźć), który zginął w
  potyczce na początku czerwca 1807 roku.
*10 czerwca 1807 roku przez Kwiecewo przemaszerował wraz z dywizją generał Jan
  Henryk Dąbrowski na pole bitwy pod Frydlandem. Niedocenione piękno

   Historyczna Warmia pełna jest dzieł architektury sakralnej te najwybitniejsze to świątynie, ale czymś, co niezwykle wzbogaca krajobraz Warmii, czyniąc go wyjątkowym są niewątpliwie przydrożne kapliczki i krzyże.
Zdecydowana większość zachowanych kapliczek w gminie Świątki pochodzi z drugiej połowy XIX i początku XX w., zachowała się też duża grupa kapliczek pochodzących z XVIII wieku. 
Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka w Dąbrówce - kolumnowa, barokowa dzwonniczka, która pełniła rolę słupa granicznego. Wzniesiono ją na skarpie nad Pasłęką, wzdłuż której przebiegała granica między katolicką Warmią a protestanckimi Prusami.
W Jankowie
znajduje się niepowtarzalna w kształcie kapliczka dobrze widoczna z drogi Świątki - Dobre Miasto. Wysoka, okrągła z niespotykanie rozbieżnymi wnękami.

Powierzchnia - 16.368 ha (163,68 km2).

Ludność - 4.251 mieszkańców.

Środowisko naturalne

   Gmina Świątki leży w województwie warmińsko-mazurskim w odległości 25 km na północny zachód od Olsztyna. Krajobraz gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, który nadaje wysoczyzna moreny dennej. Wysoczyznę przecinają doliny Pasłęki i jej dopływów. Obszar ten stanowi strefę chronionego krajobrazu. W 1970 roku utworzono tu rezerwat przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce".
   Zachodnia i środkowa część gminy leży w dorzeczu Pasłęki, wschodnia w dorzeczu Łyny. Do dorzecza Łyny należy
jezioro Sunia (pow. 116,6 ha, śr. gł. 3,9 m) przy drodze Świątki - Rogiedle, a w dorzeczu Pasłęki jezioro Skolity (pow. 38,9 ha, śr. gł. 3,6 m) w pobliżu Skolit oraz niewielkie, a malowniczo położone jeziora w rejonie Włodowa i Brzydowa.                                         
Powierzchnia lasów zajmuje około 2.000 ha, w drzewostanie przeważają dąb, buk, sosna, brzoza. 
   Tereny leśne Leśnictwa Różanka objęte są częściowo strefami ochrony orła bielika i bociana czarnego, znajduje się tu również kilkanaście stanowisk lęgowych żurawi. Północna część lasu graniczy z pięćdziesięciohektarowym terenem polderów, gdzie występuje cała gama ptaków wodnych i błotnych: żurawie, łabędzie, kaczki i wiele innych. W części południowej kompleksu leśnego występują bory bagienne i torfowiska wysokie ze stanowiskami rosiczki i żurawiny.
   W obszarach leśnych wokół Włodowa występują rzadkie gatunki dzikich i drapieżnych ptaków, wpisanych na światową listę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to: orzeł bielik, orlik krzykliwy, rybołów i dzięcioł czarny.
 
  O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje czyste powietrze, urozmaicona rzeźba terenu, małe, lecz pięknie położone jeziora oraz malownicze lasy. Różnorodność terenu i roślinności zachęca do spacerów, wypraw leśnymi drogami oraz krajobrazowych wędrówek.

    
     Jezioro Skolity          Okolice Włodowa
   Fot. W. Cieciuch

Struktura administracyjna Gminy Świątki

   Gmina Świątki jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy. Gmina podzielona jest na 13 sołectw.

                      
                                                           Gminna Biblioteka Bubliczna w Świątkach
Ostatnia modyfikacja : 2015-07-10
Odwiedziny : 46761 (685285)